Szótár

Adós

A hiteligénylő a kölcsönszerződés megkötése után adóssá válik.

Adósnyilvántartás (BAR)

A Központi Hitelinformációs Rendszer, KHR (BAR lista). Ha az adós minimum 3 hónapig nem fizeti a törlesztését, illetve a ki nem fizetett tartozás meghaladja a mindenkori minimálbér összegét, bekerül egy központi nyilvántartásba.

Adóstárs

Az a személy, aki az adóssal együtt vállalja a kölcsön visszafizetését.

Annuitás

A hiteltermékek esetében annyit jelent, hogy a havi törlesztő részlet a futamidő egésze során állandó.

Deviza alapú kölcsön

Esetén az ügyfél által teljesített fizetéseket forintban kell számításba venni (kivéve, ha a kölcsön folyósítása és törlesztése devizában történik). A deviza alapú kölcsönök esetén a THM nem tartalmazza a kölcsön árfolyamkockázatát.

Dologi adós

Más szóval zálogkötelezett. Az a személy, aki a hitel biztosítékaként a tulajdonát képező ingatlant ajánlja fel.

Előleg

Vételár részlet. A szerződés meghiúsulása esetén az előleg teljes összege visszajár.

Előtörlesztés

Azt jelenti, hogy a hitel felvevője a futamidő vége előtt fizeti vissza a kölcsönt, vagy annak egy részét. A bankkal kötött szerződés szabályozza. Előfordul, hogy a szerződés alapján a bank megtagadhatja az előtörlesztést. Az előtörlesztés díját szintén a kölcsönszerződés tartalmazza. Lehet fix összeg, de lehet %-os mértékű.

A Ptk. megengedi, hogy a hitelfelvevők a futamidő alatt bármikor visszafizessék az általuk felvett hitel hátralékos tőkerészét. A jelzáloghiteleknél viszont a hitelek és a jelzálog levelek futamidejének szinkronban kell lenniük, ezért csak a jelzálogbank hozzájárulásával, rendszerint meghatározott idő leteltével és különdíj felszámolásával fizetheti vissza az adós korábban a kölcsönt.

Értékbecslés

Az ügyfél által biztosítékul felajánlott ingatlan vizsgálata, amely helyszíni szemléből áll, és amelynek végeredménye, hogy az értékbecslő írásos elemzést készít.

Foglaló

A szerződést biztosító mellékkötelezettség, amely a szerződés teljesítését szolgálja azzal, hogy a szerződést megszegő felet valamilyen anyagi hátránnyal sújtja, tehát visszatart a szerződésszegéstől.

Futamidő

A hitel folyósítása és a hitel lejárata között eltelt idő.

Hitelbírálat

Összetett banki kockázatelemzési folyamat, mely a konkrét hiteligénylés kapcsán állapítja meg a bank által folyósítható hitel nagyságát. A bank saját hitelbírálati szabályzata alapján többek között vizsgálja az igénylő vagyoni-, jövedelmi viszonyait, fizetési fegyelmét, a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékét.

Hitelbiztosítéki érték

Az értékbecslő által megadott érték, amelyen a bank fedezetként figyelembe veszi az ingatlant. Összege a hitelintézet által meghatározott forgalmi értéknél 15-20 %-kal alacsonyabb érték. Értéke egyedi, függ a vizsgált ingatlan elhelyezkedésétől, fekvésétől, értékesíthetőségétől, típusától, állagától, minőségétől, műszaki állapotától, stb.. Ez az érték, melyet a bank a hitelbírálat során vizsgál.

Jelzálog

A jelzálog célja annak biztosítása, hogy a hitelező által nyújtott szolgáltatást (a kölcsönt és annak járulékait) visszakapja. Ennek elmaradása, azaz a tartozás nemfizetése esetén a jelzálogjoggal terhelt ingatlan eladható és a vételár a tartozás rendezésére fordítható.

Jelzáloghitel

Jelzálog-fedezettel folyósított hitel. A hitelfelvevő a kölcsönt az ingatlanra, mint fedezetre kapja. Az ingatlanra a bank jelzálogjogot jegyez be.

Kamat

Az az összeg, amelyet tartozása után az adós fizet a hitelezőjének, röviden a kölcsöntőke használati díja.Kamatozás szerint megkülönböztetünk fix és változó kamatozású hiteleket.

Kamatperiódus

Az az időszak, amely idő alatt az ügyfél kamata nem változik.

Késedelmi kamat

A hitel késedelmes törlesztése esetén a bank által felszámított büntető kamat.

Kezelési költség

A banki adminisztrációért felszámított költség.

KHR

A KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer) a PSZÁF által elismert, a törvényben foglaltaknak megfelelő „központi hitelinformációs rendszer”. A KHR adatbázisa tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyek központi nyilvántartását a törvények előírják, illetve engedélyezik és a rendszer felhasználói Ügyfeleikről megadnak.A KHR fontos szerephez jut a hitelkérelmek elbírálásánál. A KHR információi pozitív és negatív minősítést is hordozhatnak, azaz nem feltétlenül rossz minősítés az, ha valakiről adat található a KHR-ben. Például a jó hitelmúlttal rendelkező, pontosan törlesztő, megbízható vállalkozásoknak a KHR lekérdezés meg is könnyítheti a hitelhez jutást.

Kockázati életbiztosítás

Az életbiztosításnak az a fajtája, amelyben a biztosító kockázatviselése a biztosított halálára terjed ki. A biztosító a tartamon belüli halál esetén az aktuális biztosítási összeget fizeti, ha a biztosított a tartam lejáratakor életben van, a szerződés kifizetés nélkül megszűnik.

Kondíció

A termék igénybevételével járó feltételek.

Közokirat

A hitel biztonságát növeli, a felek közjegyző előtt írják alá. Az esetleges nemfizetéskor az ügylet gyorsított lezárását teszi lehetővé, bírósági eljárás nélküli végrehajthatóságot eredményez.

Lakáslízing

Abban különbözik a lakáshiteltől, hogy a bank a lakáshitelnél megszokott elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése helyett a tulajdonjogot tartja fenn magának a futamidő végéig, illetve a végtörlesztésig. A bank adásvételi szerződéssel megvásárolja az ingatlant az eladótól és egy lízingszerződéssel lízingbe adja a hitelt felvevőnek. A futamidő alatt a gyakorlati tulajdonjog a lízingbevevőé.

Nyílt végű lízingszerződés esetén a tartozás kiegyenlítését követően a lízingbevevő él a vevőkijelölési jogával, zárt végű lízing esetén a lízingbevevő lesz automatikusan a tulajdonos.

Önerő

Saját pénzügyi hozzájárulás (előleg vagy foglaló).

PSZÁF

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete – a magyar tőkepiaci intézményrendszer felügyeletét ellátó szerv.

THM

Teljes hiteldíj mutató. A hitelfelvétel kapcsán az ügyfél összes költségéről nyújt viszonyítási alapot, százalékos formában. Azt mutatja meg, hogy az ügyfél valójában mekkora "kamatot" fizet a folyósított kölcsön összegéért (az ügyleti kamat,a kezelési költség, a hitelbírálati díj, folyósítási díj és egyéb más kezelési költségek figyelembe vételével). A THM segítségével összehasonlíthatjuk a különböző ajánlatokat. Ez a százalékos érték, mint ahogy a neve is jelzi a hitel teljes díját mutatja meg, azaz gyakorlatilag minden olyan költség benne foglaltatik, amit a banknak kell fizetnünk. Milyen költségeket tartalmaz a THM?

 • a kamatot
 • a kezelési költséget
 • a hitelbírálati díjat
 • az értékbecslési díjat
 • építési hitelnél a helyszíni szemlék díját.

Ugyanakkor a THM nem tartalmazza

 • a késedelmi kamatot
 • a hitel futamideje meghosszabbításának költségét
 • az egyéb olyan fizetési kötelezettséget, amely a szerződésben vállalt kötelezettség
 • nem teljesítéséből származik
 • a kölcsön folyósításához megkövetelt biztosítási díjakat
 • az átutalási díjakat
 • a közjegyzői díjat.

A THM egyéves időszakra vetített érték. A hirdetésekben a THM értékét 5 millió forint összegű, 20 éves futamidejű, egyenletes törlesztésű hiteltermékekre kell meghatározni. (lakás-takarékpénztár által nyújtott lakáskölcsönnél a kölcsön összege 1 millió forint, futamideje 5 év)

Tőketörlesztés

A felvett hitelösszeg banknak történő visszafizetése. Nem tartalmazza a kamatot és a kezelési költséget, amelyet a hitel használatáért fizetünk.

Tulajdoni lap

A földhivatal által nyilvántartott, kiadott tanúsítvány, amely adott ingatlanra vonatkozóan közhitelesen igazolja az ingatlannyilvántartás által bejegyzett jogok és feljegyezhető tények fennállását, a bejegyzés, feljegyzés iránti eljárás megindulását, valamint az adott ingatlan földhivatal által nyilvántartott adatait.

Vegyes biztosítás

Ötvözi a klasszikus kockázatkezelést a megtakarítási funkcióval. Vegyes biztosítás esetén a biztosító vagy akkor fizet, ha a biztosított meghal, vagy akkor, ha ez nem következik be a biztosítási tartam során, a szerződés lejáratakor fizeti ki a biztosítási összeget.